Title Image

PRIVACY & COOKIE POLICY

1.WIE WIJ ZIJN

1.1 “Wij”, “ons” of “onze” betekent Enprove. Enprove is een handelsnaam die gebruikt wordt door Enprove BVBA, met maatschappelijke zetel te Arthur Verhaegenstraat 20, 9000 Gent, Belgium en ondernemingsnummer 0826.915.102

1.2 An Beazar, zaakvoerder van Enprove BVBA zal beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening. An Beazar leidt een team van medewerkers, die zullen worden beschouwd als verwerkers in het kader van hun bedrijfsuitvoering.

1.3 Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website.

1.4 Onze website, www.enprove.be wordt beheerd door An Beazar. Wij maken gebruik van de tool WordPress voor het aanpassen van de website en de website is gehost door Combell. Wij maken gebruik van de tool MailChimp voor het uitsturen van e-mails. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze privacy policy.

1.5 Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende onze verzameling, (disclose), overdracht en gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van deze website, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

1.6 Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacy policy en de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze website, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:
(a) Per e-mail: naar info@enprove.be
(b) Per post: naar Privacy Officer, Arthur Verhaegenstraat 20, 9000 Gent, Belgium

1.7 Deze privacy policy werd laatst geüpdatet op 05/06/2018.

2.HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

2.1 Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, bedrijfsnaam, IP-adres, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

2.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
(a) Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor onze nieuwsbrief en evenementen, seminaries e.d.m.
(b) Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze nieuwsbrieven te verzenden. Bijkomend kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminaries, e.d.m. die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn.
(c) Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met als doel het ondersteunen van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
(d) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van oet het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

2.3 Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
(a) Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers) in te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
(b) Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
(c) Informatie betreffende uw toestel: Door uw gebruik van onze website wordt bepaalde informatie automatisch verzameld: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, operating system, geografische locatie, duurtijd van het bezoek, welke pagina’s u bezocht heeft, of informatie betreffende de timing, frequentie en het patroon van gebruik van de website. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons informatie verschaffen betreffende uw gebruik van de website. Dit zijn persoonsgegevens die verzameld worden door uw gebruik van de website.

2.4 De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is ons legitiem belang, namelijk om te antwoorden op uw verzoeken, om u nieuwsbrieven te versturen die relevant kunnen zijn voor u en om u een betere dienstverlening op onze website te bieden.

2.5 Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

3.BIJHOUDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN VERWIJDERING

3.1 Indien de persoonsgegevens die u verstrekt ertoe leiden dat wij met u een samenwerking starten, dan zullen wij uw persoonsgegevens zolang bijhouden als nodig om uw zaak te behartigen.

3.2 Indien uw verzoek niet tot een samenwerking leidt, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of zullen uw persoonsgegevens worden bijgehouden voor een langere periode om ons in staat te stellen u onze nieuwsbrieven en uitnodigen voor evenementen, seminaries, e.d.m. te blijven sturen zolang u baat heeft bij dergelijke communicaties.

3.3 U heeft te allen tijde het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kan ook te allen tijde uw protest uiten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigen voor evenementen, seminaries, e.d.m. Dit kan u doen door gebruik te maken van de “unsubscribe” link, of, indien die link niet aanwezig is, door een e-mail te sturen naar info@enprove.be

4.UW RECHTEN ALS INDIVIDU

4.1 Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We trachten ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

4.2 Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1.6 van deze Privacy Policy. We trachten zo snel als mogelijk op uw verzoek te reageren, in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

4.3 In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

4.4 U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

4.5 Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

4.6 Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
(b) U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
(c) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
(d) Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

4.7 Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,
(a) Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(b) Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
(c) Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
(d) Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
(e) Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

4.8 U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
(a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(b) De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
(c) Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
(d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

4.9 Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
(a) Met uw toestemming;
(b) Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
(c) Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
(d) Om redenen van openbaar belang.

4.10 Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

4.11 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

4.12 U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

4.13 U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
(a) De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
(b) De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

4.14 Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

4.15 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.16 Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be), Privacycommissie.

5.HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

5.1 De website wordt gehost door Combell (Skaldenstraat 121, 9042 Ghent, Belgium). Wij maken gebruik van de tool, WordPress, om de website te beheren.

5.3 Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen.

5.4 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale mediakanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn) of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale mediakanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn). Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale mediapartners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

5.5 Wij staan niet in voor hoe deze sociale mediapartners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan de volgende links consulteren om te zien hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens:
(a) Facebook;
(b) LinkedIn;
(c) Twitter;

6.DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

7.AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

7.1 Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

8.COOKIE POLICY

8.1 Onze website maakt gebruik van “cookies”. Deze cookie policy heeft als doel u informatie te verschaffen omtrent de verschillende types cookies, welke cookies wij gebruiken en welke cookies derde partijen gebruiken en hoe u cookies kan beheren en blokkeren.

Wat zijn cookies?

8.2 Cookies zijn kleine stukjes data, waarvan de website aan de browser vraagt om die op te slagen op uw computer, laptop of mobile toestel wanneer u de website of bepaalde pagina’s bezoekt. De cookie laat de website toe om uw handelingen of voorkeuren te onthouden en toe te passen bij navolgende bezoeken. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan de cookie afkomstig is, hoe lang de cookie wordt opgeslagen, en een uniek nummer dat willekeurig gegenereerd wordt.

8.3 Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:
(a) Permanente cookies vs. sessie cookies: permanente cookies blijven op uw computer, laptop of mobiel toestel opgeslagen en helpen ons u te identificeren. Sessie cookies daarentegen worden op het einde van elke sessie verwijderd.
(b) Eigen cookies vs. derde partijen cookies: eigen cookies zijn cookies die door onze website zelf gegeneerd worden. Derde partijen cookies zijn cookies die gecreëerd en opgeslagen worden door onze (sociale media) partners.
(c) Onderscheid naar functionaliteit:
(i) Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn vereist voor de goede werking van onze website;
(ii) Analytische cookies of werkingscookies: deze cookies laten ons toe om het webverkeer te analyseren, om het aantal users van de website te analyseren en om te analyseren hoe gebruikers doorheen onze website navigeren;
(iii) Functionele cookies: deze cookies herinneren de keuzes die u maakt op de website, bv: uw taalvoorkeur, en leiden tot een verbetering van uw user-experience;
(iv) Targeting cookies: deze cookies tonen de pagina’s die u bezocht heeft en de links die u gevolgd heeft, en worden gebruikt om, bv: advertenties, relevanter te maken. Deze cookies worden niet door onze website gebruikt.

8.4 Cookies zullen niet altijd persoonsgegevens bevatten, maar het kan wel zijn dat dergelijke cookies informatie bevatten waardoor u identificeerbaar bent. Onze privacy policy is dan ook van toepassing in die mate dat een cookie kan beschouwd worden als een persoonsgegeven.

Cookies die wij gebruiken:

8.5.1 Wij gebruiken de eigen cookies om unieke gebruikers te onderscheiden en identificeren en om de aanvraagsnelheid te beperken. Deze cookies vindt u terug op elke pagina en wordt gebruikt om bezoeker en sessie informatie te analyseren.

8.5.2 Onze website maakt gebruik van een aantal sociale media. Het kan zijn dat deze derde partijen gebruik maken van cookies. Wij maken gebruik van de volgende sociale mediakanalen: Facebook, Twitter, LinkedIn. Wij verwijzen naar het cookie-beleid van dergelijke derde partijen:
(a) Facebook;
(b) LinkedIn;
(c) Twitter

Beheren en blokkeren van cookies

8.6 U kan te allen tijde cookies blokkeren of het gebruik van cookies beheren door gebruik te maken van de settings in uw browsers. Het blokkeren van cookies kan er wel toe leiden dat uw user-experience wordt aangetast doordat u uw voorkeuren elke keer zal moeten aangeven.

Voor meer informatie met betrekking tot het beheren of blokkeren van cookies, verwijzen wij naar de ter beschikking gestelde pagina’s van de verschillende webbrowsers:
(a) Chrome;
(b) Safari;
(c) Internet Explorer;
(d) Firefox;
(e) Opera;
(f) Edge;
(g) of bezoek, AboutCookies.